Pakete ng Charisms

_____________________________________________________________

I-klik ang mga link sa ibaba sa pababang order.

_____________________________________

Siyam na Charisms

Papa Juan Paul II at Charisms

_____________________________________

Kaalaman

Karunungan

Ang Pagkuha ni Saul ng Paningin

Pag-unawa

_____________________________________

Karismatikong Pananampalataya

Pagpapagaling

Mga Himala

_____________________________________

Propesiya

Mga Dila

Interpretasyon ng Mga Dila

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.