Mga Dila

______________________________________________________________

 

Tongues | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)

 

Ang pagsasalita sa mga wika ay kamangha-mangha ― isang wikang hindi pa natin natutuhan, o ang wika ng “mga anghel”.  (1 mga taga corinto 13:1) Ang karisma ng mga dila ay lalo na isang regalo para sa panalangin ―  ang Banal na Espiritu ay tuwirang nangungusap sa Diyos sa pamamagitan natin, kahit na kung kahit hindi natin nauunawaan ang ating pananalita. Ang karisma ng mga dila ay isang “pasukan” sa iba pang mga kaloob at buhay sa Espiritu.

 

“Sapagka’t ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka’t walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga.” (1 Mga Taga-Corinto 14:2)

 

Ang  karisma ng mga dila ay napakahalaga para sa ebanghelisasyon. Halimbawa, isang kaibigan sa unibersidad ang nabigyan ng Banal na Espiritu na magsalita sa isang grupo ng mga estudyanteng Pranses, kahit wala siyang alam na Pranses. Tinulungan niya sila at ibinahagi ang kanyang pananampalataya. Ang karisma ng mga dila ay nagpapahudya sa presensya ng Banal na Espiritu, bagama’t maaaring matanggap ng isang tao ang Banal na Espiritu nang hindi nagsasalita ng ibang wika.

Ang pinaka-malinaw na halimbawa ng pagsasalita sa wika ay nangyari sa pinakaunang Pentecosst, (Gawa 2:4-11) nang ibahagi ng mga disipulo ang ebanghelyo at ang mga tao narinig “sa kanilang sariling mga dila ang mga makapangyarihang gawa ng Dios!” Sa pagsamba sa publiko, maaaring magpropesiya ang isang tao sa ibang wika, at maaaring ipaliwanag ng ilang tao ang salita ng Diyos upang maunawaan ng grupo ang salita.  Ang interpretasyon ng mga wika ay isa pang karisma.

 

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.