Ang Pagkuha ni Saul ng Paningin

______________________________________________________________

Ang artikulong Siyam Mga Charisma ay nagpapakilala ng mga regalo upang maglingkod sa Mistikal na Katawan ni Kristo. Ang Kalaaman at Karunungan ay maaaring makipag-ugnay, dahil ang Kaalaman ay impormasyon at ang Karunungan ay ang paggamit ng impormasyon.

Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng limitadong supernatural na Kaalaman – isang salita ng Kaalaman. Suriin ang isang salita ng Kaalaman na natanggap ni Ananias para sa Pagkuha ni Saul ng Paningin.

10Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangala’y Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain, “Ananias!”“Ano po iyon, Panginoon,” tugon niya.11Inutusan siya ng Panginoon, “Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangala’y Saulo. Siya’y nananalangin ngayon. 12Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya’y makakitang muli.” (MGA Gawa 9:10-12)

Ipinaalam ni Hesus kay Ananias tungkol sa kinalalagyan ni Saul, na si Saul ay nagdarasal at nagkaroon ng isang pangitain, at nakita niya si Ananias na dumarating at ipinatong ang mga kamay kay Saul upang makita ang kanyang paningin. Ang Banal na Espiritu ay nagbigay ng mga salita ng Kaalaman kina Ananias at Saul sapagkat hindi nila kailanman makakamit ang naturang impormasyon nang natural.

15Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, “Pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. 16Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.”17Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, “Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo.” 18Noon di’y may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. 19Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. (MGA Gawa 9:15-18

Binigyan ng Diyos si Ananias ng isang salita ng Karunungan tungkol sa hinaharap ni Saul. Ang karunungan ay gumagamit ng Kaalaman upang makamit ang mga layunin ng Banal na Espiritu.

Ang Banal na Espiritu ay higit na nakakaimpluwensya sa mga tao, sitwasyon at kaganapan upang makakuha ng mga layunin. Nagbibigay Siya ng mga charism sa mga piling tao ayon sa gusto Niya – ang isa, dalawa o higit pang mga charism ay maaaring gumana sa isang Kristiyano.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.