Mga Kabataan Saturates Impiyerno

______________________________________________________________

Ang babaeng nakarating Ng Langit at Impiyerno | Tuklasin Mo

______________________________________________________________

Sinabi ni Cristo na “Mga Kabataang Saturates Impiyerno” kay Luz de María tungkol sa Kanyang mensahe noong Setyembre 28, 2017.

ANG SIMBAHAN KO AY KONTAMINADO AT ANG AKING MGA ANAK NA HINDI NAGSISIKAP NA MAKILALA AKO AY TUNAY NA MADALI PARA SA ANUMANG IDEOLOHIYA O MALING DOKTRINA.

Ang Impiyerno ay puno ng mga nilalang na tinanggap ang katotohanan at tinanggap ang mga maling ideolohiya, pagsuko kay Satanas at sa lahat ng kasamaang kumakatawan sa kanila. Ang mga kabataan, sa prinsipal, ay naging pabango tungkol sa kasamaan at iba’t ibang diabol na anyo ng modernong makabagong paraan, na tinatanggap ang mga instincts na kung saan ang masamang tao, ay gumigising base instincts upang maghimagsik laban sa Akin.

______________________________________________________________

Relatibongismo at Masamang Sekularismo ay karaniwang mga halimbawa ng mga ideolohiya na humahantong sa impiyerno, lalo na ang mga kabataan sa pamimilit ng barkada. Inilalahad sa atin ng Pakete ng Ebanghelyo ang buhay ni Cristo upang makilala at mahalin Siya, at iwasan ang mga maling ideolohiya. Gumising sa mga Kabataan at humingi ng payo ng mga elder nang may Takot sa Panginoon!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.