Impiyerno

______________________________________________________________

Ang babaeng nakarating Ng Langit at Impiyerno | Tuklasin Mo

______________________________________________________________

Isang teenager ang nagkaroon ng malapit na karanasan sa kamatayan dahil sa overdose ng droga. Ang kanyang salaysay ay maaaring makatulong sa ilang mga tinedyer na umiwas sa droga at makalapit sa Diyos. Dapat ipaliwanag ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pinsala sa ipinagbabawal na droga at mga pakana ng tulak ng droga.

Hinarass ako ng isang tulak ng droga, ngunit hindi ako umiinom ng ipinagbabawal na gamot, at nagkaroon din ng karanasan sa malapit sa kamatayan. Purong harmony ang naramdaman ko nang malapit nang umalis ang kaluluwa ko sa katawan ko . . . at isang mangingisda ang nagligtas sa akin!

Manatiling malapit sa Diyos upang maiwasan ang Impiyerno.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.