Ihanda ang mga Pilipino para sa Iyong Misyon

______________________________________________________________

Maghanda ng Pilipinas

Pagdalaw ng Diyos

Sahdu Sundar Selvaraj

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na dagdagan ang dalas ng mga artikulong nakasulat sa Pilipino, sinunot ko ang kahilingan. at nangaral si Propetang Sadu Selvaraj tungkol sa “Paghahanda ng mga Pilipino para sa Pagdalaw ng Diyos,” sapagkat ang Langit ay may marangal na misyon para sa inyo.

______________________________________________________________

Prepare Filipinos for Your Mission

The Holy Spirit asked me to increase the frequency of articles written in Filipino, I have complied with the request. and the Prophet Sahdu Selvaraj has preached about “Prepare Filipinos for God’s Visitation,” for Heaven has a noble mission for you.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.