MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Naglakad ang Magi mula sa malayo na ginagabayan ng isang bituin upang sambahin at mag-alok ng mga maharlikang regalo kay Baby Jesus.

Mayroon tayong bituin na gagabay sa atin patungo sa Langit, ang ating Pananampalataya, dapat nating alagaan dahil ang pagkawala ng Pananampalataya ay ang pagkawala ng kumpas sa Langit . . . Dapat nating protektahan ang ating Pananampalataya laban sa mga kaaway ng kaluluwa: ang laman, ang mundo, at si Satanas at ang kanyang mga disipulo. Ang pananampalataya ay nagpapahintulot na maniwala nang hindi nakikita. Sinabi ni Kristo, “Thomas, mayroon ka bang pananampalataya dahil nakita mo ako? Ang mga taong nananampalataya sa Akin nang hindi Ako nakikita ay ang mga talagang pinagpala!” (Juan 20:29).

Inaakay tayo ng Pananampalataya kay Kristo sa Eukaristiya. Maaari nating bisitahin ang pinakamalapit na simbahan, dahil Siya ay naroroon sa tabernakulo. Sa bawat misa, naririnig natin ang Salita ng Diyos, sinasamba si Kristo sa Eukaristiya, at ginugunita ang Huling Hapunan, Pasyon at Muling Pagkabuhay ni Kristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.