Panloob na Tinig

______________________________________________________________

Ang Katesismo ng Simbahang Katoliko, “Catechism of the Catholic Church (CCC)”, ay nagpapaliwanag:

Sa buong panahon, nagkaroon ng tinatawag na “pribadong” paghahayag, na ang ilan ay kinilala ng awtoridad ng Simbahan. Gayunpaman, hindi sila kabilang sa deposito ng pananampalataya. Hindi nila tungkulin na pagbutihin o kumpletuhin ang tiyak na Pahayag ni Kristo, ngunit tumulong na mamuhay nang higit pa rito sa isang tiyak na yugto ng kasaysayan. Ginagabayan ng magisterium ng Simbahan, alam ng sensus fidelium kung paano makilala at tanggapin sa mga paghahayag na ito ang anumang bumubuo sa isang tunay na tawag ni Kristo o ng kanyang mga banal sa Simbahan. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi maaaring tumanggap ng mga “rebelasyon” na nagsasabing nilalampasan o itinutuwid ang Kapahayagan kung saan si Kristo ang katuparan, gaya ng kaso sa ilang mga relihiyong hindi Kristiyano at gayundin sa ilang kamakailang mga sekta na nakabatay sa kanilang mga sarili sa gayong “mga paghahayag.” (CCC 67)

______________________________________________________________

Nagkaroon ako ng isang Panloob na Tining mula sa Ama, apat mula kay Kristo, marami mula sa Banal na Espiritu, at isa mula sa Mahal na Ina. Ang mga mensahe ay maikli, malinaw at maagap.

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na sumulat sa Pilipinas sa Filipino sa Kanyang Panloob na Tinig.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.