Pagdurusa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang ikaapat na kabanata ng apostolikong liham ni Pope John Paul II na SALVIFICI DOLORIS ay sumasaklaw sa pagdaig ni Kristo sa pagdurusa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang kabanata ay may apat na pangunahing ideya: masamang hangarin ni Lucifer, masamang hangarin ng tao, pagdurusa at mga beatitudes.

May dalawang pangunahing katangian ang malisya: kamangmangan at pagmamataas. Nakipagsabwatan si Lucifer sa kanyang mga alagad upang maging mas mataas sa Diyos. Natalo, si Lucifer ay naging Satanas, ang kanyang mga disipulo ay naging mga demonyo, at si Satanas at mga demonyo ay napunta sa Impiyerno. Si Satanas ay nagtanim ng masamang hangarin sa kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng panlilinlang, at ang tao ay nahulog sa bitag ni Satanas, para sa pagnanais na maging higit sa Diyos.

Isinailalim tayo ng Makapangyarihang Ama sa pagdurusa at kamatayan, ngunit hindi Niya tayo pinabayaan, bagkus ipinadala Niya ang Kanyang Anak sa mundo upang tubusin tayo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus.

______________________________________________________________

“Ang iyong pagdurusa ay iyong kayamanan,” ang sabi sa akin ng Banal na Espiritu.

Mag-click sa sumusunod na link.

https://meditationsoncatholicism.blog/2021/12/25/banal-na-espiritu/

______________________________________________________________

Lahat ng apat na beatitudes ng ebanghelyo ni Lucas, (Lucas 6:20-22), ay may kasamang pagdurusa.

Mapalad ka:

•Ang mga dukha: sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos.

•Ang gutom na iyon ngayon: sapagka’t bubusugin kayo.

•Iyan ay umiyak ngayon: sapagka’t kayo’y magsisitawa.

•Kapag kapootan ka ng mga tao, at kapag ihiwalay ka nila sa kanilang mga kasama, at inaalimura ka, at itinakuwil ang iyong pangalan na parang masama, alang-alang sa Anak ng Tao.

______________________________________________________________This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.