Pagkabuhay na Mag-uli

______________________________________________________________

1 Mga Taga-Corinto 15 Ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Cristo

______________________________________________________________

Maligayang Pasko ng Pagkabuhay!

Ang pagkabuhay na mag-uli ni Cristo ay mahalaga sa Kristiyanismo (I Mga Taga Corinto 15:1-4, 12-14) at (Mga Taga Roma 10:9).

•Ipinapakita nito ang katarungan ng Diyos na nagpapadakila kay Cristo sa buhay na puno ng kaluwalhatian, tulad ng pagpapakumbaba Niya sa kamatayan. (Mga Taga Filipos 2:8-9)

•Natapos ng pagkabuhay na mag-uli ang hiwaga ng ating pagtubos at kaligtasan; sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan pinalaya tayo ni Cristo mula sa kasalanan, at sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ay ipinanumbalik Niya sa atin ang pinakamahahalagang pribilehiyo na nawala sa kasalanan. (Mga Taga Roma 4:25)

•Kinikilala natin si Cristo bilang imortal na Diyos, ang mahusay at ulirang dahilan ng ating pagkabuhay na mag-uli (I Mga Taga Corinto 15:21) at (Mga Taga Filipos 3:20-21), at bilang huwaran at suporta ng ating bagong buhay na biyaya. (Mga Taga Roma 6:4-6, 9-11)

Kung si Cristo ay hindi nagbangon, ang ating Pananampalataya ay walang kabuluhan (I Mga Taga Corinto 15:14). Ipinropesiya ni Cristo ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli (Mateo 20:19), (Marcos 9:19; 14:28), (Lucas 18:33) at (Juan 2:19-22). Ang Nabuhay na Mag-uling Panginoon ay nagpakita ng labing-isang beses sa Kanyang mga disipulo, at nagtalo si Pedro sa Pentecoste na kailangan ang pagkabuhay na mag-uli ni Cristo. (Ang Mga Gawa 2:24-28)

Ang pagsunod ni Cristo sa kamatayan ay nagtaguyod sa ating pagtubos, pinalawak ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli ang ating mga kasalanan, nasiyahan ang Kanyang sakripisyo sa banal na katarungan, at sinagip tayo ng Kanyang dugo.  Ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli ay pangako ng pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng mananampalataya (Mga Taga Roma 8:11), (1 Mga Taga Corinto 6:14; 15:47-49), (Mga Taga Filipos 3:21) at (1 Ni Juan 3:2).

Iginagalit ng Bagong Tipan ang paniniwala sa pagkabuhay na mag-uli ay isang lugar ng pananampalatayang Kristiyano. “Dahil kung magtatapat kayo sa inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at maniwala sa inyong puso na ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay, kayo ay maliligtas.” (Mga Taga Roma 10:9)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.