Pampubliko at Pribadong Pagbubunyag

______________________________________________________________

Ang pampublikong paghahayag — ang Bibliya — ay tumutukoy sa direktang paghahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Bibliya ay walang alam na hangganan ng oras o lugar at kasukdulan sa Pasyon at Muling Pagkabuhay ni Kristo. Ang pribadong paghahayag ay binubuo ng lahat ng mga pangitain at mga paghahayag pagkatapos ng Bagong Tipan, tulad ng mensahe ni Fatima, upang pangalagaan ang espirituwalidad sa mahihirap na panahon.

Ang mga pribadong paghahayag ay nangangailangan ng pananampalataya na ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga salita sa pamamagitan ng mga ahente ng komunidad ng Pananampalataya. Ang pag-apruba ng Vatican sa isang pribadong paghahayag ay nangangailangan ng tatlong elemento: ito ay ganap na naaayon sa pananampalataya o moral, ayon sa batas para sa paglalathala, at ang mga mananampalataya ay maaaring tanggapin ang paghahayag nang may pag-iingat. Makakatulong ang mensahe sa pag-unawa at pamumuhay ng Ebanghelyo sa isang kritikal na panahon, ngunit hindi obligado ang mga matatapat na sundin ang paghahayag.

Sinabi ni Apostol Pablo, “Huwag ninyong patayin ang Espiritu; huwag mong hamakin ang mga propetikong pananalita. Ngunit suriing mabuti ang lahat; kumapit nang mahigpit sa mabuti; umiwas sa bawat anyo ng kasamaan.” (1 Thessalonians 5:19-22) Natanggap ng Simbahan ang karisma ng Propesiya, na dapat suriin ngunit hindi hinamak. Ipinapaliwanag ng propesiya ang kalooban ng Diyos para sa kasalukuyan at ang tamang landas para sa hinaharap. Ang propesiya ay isang babala o isang aliw na tumutulong sa atin na maunawaan at tumugon sa Mga Tanda ng Katapusan.

Ang sikolohikal na teolohiya ay may kasamang tatlong anyo: panlabas, panloob at espirituwal na pang-unawa. Ang panlabas na pang-unawa ay hindi isang normal na panlabas na pang-unawa ng mga pandama ngunit may puwersa ng pisikal na presensya para sa mga visionaries. Ang pangitain ng impiyerno ng maliliit na pastol ng Fatima ay isang halimbawa. Ang panloob na pang-unawa ay humahantong sa isang tao sa isang mas malalim na dimensyon ng katotohanan na nakikita ng kaluluwa. Kasama sa espirituwal na pang-unawa ang patnubay ng Banal na Espiritu at ang kakayahang makita ang plano ng Diyos para sa ating buhay at para sa Simbahan ni Kristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.