Dialogue kasama ang Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

I-klik ang sumusunod na link kung hindi mo pa nabasa ang artikulo Tao uhaw sa Diyos.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nilisan ko ang Saint Pius V Church sa pagkamangha, paghatol at inspirasyon matapos magpakabusog ang Saint Dominic noong Agosto 8, 2012.

“Manuel, maraming matatapat ang nasa simbahan, ngunit nauhaw ang Lalaki sa Diyos para sa patnubay ng Diyos. Gusto kong idrowing ninyo ang mga tao sa Akin. Ang Banal na Trinity ay kasindak-sindak sa iyo sa pamamagitan ng pagdurusa para sa isang marangal na misyon sa Simbahang Romano Katoliko.

Ang paghahangad sa mga Agham ng Diyos, dahil pinalalakas ng mga Agham ng Tao ang inyong talino sa mundong ito, sa halip na ang mga Agham ng Diyos ay nagbibigay sa inyo ng walang hanggang karunungan. Kapag pinag-aralan ninyo ang Mga Siyensya ng Diyos, patuloy ko kayong binibigyan ng patuloy na feedback at Biyaya. Patuloy na makinig sa mga Dominican, dahil matalim ang mga ito sa dila at talino, at lumahok sa Eukaristiya.

Manuel, Ako ang Banal na Espiritu at sinabi ko sa inyo ‘Ang inyong pagdurusa ang inyong kayamanan’. Nais ng Diyos na paunawain ang alyansa ninyo na hindi manganganib si Satanas na hamunin si Satanas.  Isuko ninyo Ako at gagabayan kita sa iyong misyon.”

Isinusuko Ko sa Iyong Banal na Espiritu!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.