Krus sa Pulang Langit

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tatawagin ng Diyos ang atensyon ng Sangkatauhan sa pamamagitan ng isang banggaan sa kalangitan na magiging pula, at makikita natin ang isang Krus sa Pulang Langit. Kung magkagayon ay magkakaroon tayo ng pribilehiyo ng isang pribadong tagapakinig kasama ni Kristo upang suriin ang ating buhay at ang layunin nito at tumanggap ng isang paanyaya sa Kaharian ng Diyos.

Ang Krus sa Pulang Langit ay isang panimula sa Ang Babala and Pag-iilaw ng Konsensya. Humanap ng katubusan ngayon, bago lumitaw ang Krus sa Pulang Langit.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.