Parabula ng Nawalang Tupa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Sinong tao sa inyo na may isang daang tupa at mawawalan ng isa sa kanila ang hindi iiwan ang siyamnapu’t siyam sa disyerto at hahanapin ang nawala hanggang sa matagpuan niya ito? At kapag nasumpungan niya ito, ipapatong niya ito sa kaniyang mga balikat nang may malaking kagalakan at, sa kaniyang pagdating sa bahay, tinipon niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, ‘Makipagsaya kayo sa akin dahil natagpuan ko na ang aking nawawalang tupa.’ Sinasabi ko sa kanila. sa iyo, sa gayon ding paraan magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa siyamnapu’t siyam na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi.” (Lucas 15:4-7)

Si Jesus ay partikular na nag-aalala sa nawala at nagsisising makasalanan. Pinipilit ng talinghaga ang nagsisising makasalanan na hanapin ang sakramento ng Penitensiya.

I-klik ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.