Ang Kawalan ng Batas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang sumusunod na talata ay naghahayag ng kontemporaryong Apostasiya at ang nalalapit na paghahayag ng Ang Antikristo.

“Huwag hayaang linlangin kayo ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat ito [pagbabalik ni Hesus] ay hindi darating malibang dumating muna ang apostasya, at mahayag ang tao ng katampalasanan, ang anak ng pagkapuksa.” (2 Mga taga-Tesalonica 2:3)

Ang kawalan ng batas ay ang Antikristo, at ang pumipigil ay si San Jose ayon sa artikulong Bagong Propesiya mula sa Ama Michael Rodrigue.

“Sapagkat ang misteryo ng katampalasanan ay gumagana na. Ngunit ang pumipigil ay gawin lamang ito para sa kasalukuyan, hanggang sa maalis siya sa eksena. At kung magkagayo’y mahahayag ang makasalanan, na papatayin ng Panginoon [Hesus] sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang bibig at gagawing walang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kaniyang pagparito, ang isa na ang pagparito ay nagmumula sa kapangyarihan ni Satanas sa bawa’t makapangyarihang gawa at sa mga tanda. at mga kahanga-hangang kasinungalingan, at sa bawat masamang panlilinlang para sa mga napapahamak dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay maligtas.” (2 Mga taga-Tesalonica 2:7-10)

______________________________________________________________

Sinabi ng Mahal na Ina:

‘Ang malaking pagdurusa ng Simbahan ay dumarating sa pamamagitan ng kapangyarihang pampulitika, at lilikha ng mga batas upang pigilan ang pagkilos ng Simbahan. Sa maraming lugar ang mga templo ay mawawasak at ang mga Kristiyano ay iiyak at mananaghoy.’

Ang tinig ng katotohanan na pumipigil sa mga tao mula sa kanilang mga hilig sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila sa pagsisisi at pagbabalik-loob ay ipinagkatiwala sa Simbahan. Ang mundo ay nasa bingit ng kawalan ng batas, ibig sabihin ay yakapin, i-codify, at isulong ang mga kasinungalingan na parang mga katotohanan ang mga ito. Ang pag-abandona sa layunin ng katotohanan, na nagpapatibay sa mga prinsipyo ng makatarungang batas, ay ang pagpapahintulot sa buong istraktura na gumuho.

______________________________________________________________

“Samakatuwid, ibinigay sila ng Diyos sa karumihan sa pamamagitan ng mga pita ng kanilang mga puso para sa kapwa pagkasira ng kanilang mga katawan. Ipinagpalit nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at iginagalang at sinamba ang nilalang kaysa sa lumikha, na pinagpala magpakailanman.” (Rom 1:24-25)

“Ang Diyos ay nawawala mula sa abot-tanaw ng tao, at, sa pagdidilim ng liwanag na nagmumula sa Diyos, ang sangkatauhan ay nawawalan ng epekto, na may lalong maliwanag na mapanirang epekto.” [Liham ng Kanyang Kabanalan Papa Benedict XVI sa Lahat ng Obispo sa Mundo, Marso 10, 2009]

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.