Mga Palatandaan ng Katapusan ng Panahon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kasunod ito ng buod ng Kabanata 21 ni Lucas tungkol sa Apocalypse.

11 Magkakaroon ng malalakas na lindol at mga salot at taggutom sa iba’t ibang dako; magkakaroon ng kakila-kilabot na mga pangyayari at mga dakilang tanda mula sa langit.

20 Kapag nakita mong napapaligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, dapat mong matanto na malapit na itong masira.

22 Sapagkat ito ang panahon ng paghihiganti kung kailan dapat matupad ang lahat ng sinasabi ng kasulatan.

24 Sapagkat ang malaking paghihirap ay bababa sa lupain at ang kaparusahan sa mga taong ito. Sila’y mangabubuwal sa talim ng tabak at dadalhing bihag sa bawa’t bansang Gentil; at ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga Gentil hanggang sa matapos ang kanilang panahon. 25 Magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin; sa lupa ang mga bansa sa paghihirap, nalilito sa kaguluhan ng karagatan at mga alon nito; 26 Ang mga tao ay nanghihina dahil sa sindak at takot sa mga panganib sa mundo, sapagkat ang mga kapangyarihan ng langit ay mayayanig. 27 At kung magkagayo’y makikita nila ang Anak ng tao na dumarating na nasa alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. 28 Kapag ang mga bagay na ito ay nagsimulang maganap, tumayo nang tuwid, itaas ang inyong mga ulo, sapagkat ang inyong pagpapalaya ay malapit na.

31 Gayon din sa inyo kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito: alamin ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos.

34 “Mag-ingat kayo, kung hindi, ang inyong mga puso ay madudurog sa pamamagitan ng kahalayan at paglalasing at mga alalahanin sa buhay, at ang araw na iyon ay darating sa inyo nang hindi inaasahan, 35 tulad ng isang bitag. Sapagkat ito ay bababa sa lahat ng naninirahan sa balat ng lupa. 36 Manatiling gising, manalangin sa lahat ng oras para sa lakas upang mabuhay sa lahat ng mangyayari, at upang manatili sa iyong paninindigan sa harap ng Anak ng tao.

Ang sangkatauhan ay dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumuko sa patnubay ng Banal na Espiritu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.