Ikalawang Pagparito ni Kristo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami; at dahil sa paglago ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngunit ang nag-iingat hanggang wakas ay maliligtas. At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang saksi sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas.” (Mateo 24:11-14)

Ang kontemporaryong Apostasiya ay dahil sa pagdami ng kasamaan.

“Matuto ng aral sa puno ng igos. Kapag ang sanga nito ay lumambot at sumibol ang mga dahon, alam mo na malapit na ang tag-araw.” (Mateo 24:32)

Ginamit ni Kristo ang pag-usbong ng puno ng igos bilang pagkakatulad para sa mga pangyayari malapit sa Kanyang Ikalawang Pagparito.

“Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.” (Mateo 24:36)

______________________________________________________________

Nagbabala si Hesus na malalaman lang natin ang panahon ng Kanyang pagbabalik, at ang oras ay mabilis na nalalapit ayon sa Mga Tanda ng Pangwakas na Panahon.

I-click ang sumusunod na link.

“Samakatuwid, manatiling gising! Sapagkat hindi mo alam kung anong araw darating ang iyong Panginoon. Tiyakin mo ito: kung alam ng panginoon ng bahay ang oras ng gabi kung kailan darating ang magnanakaw, nanatili sana siyang gising at hindi hahayaang makapasok ang kanyang bahay. Gayon din naman, dapat kayong maging handa, sapagkat sa oras na hindi ninyo inaasahan, darating ang Anak ng Tao.” (Mateo 24:42-44)

Dapat tayong manatili sa estado ng biyaya at lumalago sa espirituwalidad. Ang Banal na Espiritu ang pangunahing pinagmumulan ng espirituwal na kapangyarihan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.