Ang Antikristo at ang Simbahan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Galit na sasalakayin ng Antikristo ang Simbahan. Kasama sa kanyang plano ang lahat ng mga bansa, sa digmaan sa kanyang nalalapit na debut. Nagpatuloy ang ang Mahal na Ina:

“Ang malaking pagdurusa ng Simbahan ay dumarating sa pamamagitan ng kapangyarihang pampulitika, at lilikha ng mga batas upang pigilan ang pagkilos ng Simbahan. Sa maraming lugar ang mga templo ay mawawasak at ang mga Kristiyano ay tatangis at mananaghoy.”

­­­____________________________________________________________

Mensahe ng Our Lady of Anguera, Mayo 6, 2005

Ang isang taong may magandang anyo, ito ang antikristo, ay magkakaroon ng malaking kapangyarihang satanas. Ang masamang pangyayaring ito ay magaganap sa kapistahan ng isang dakilang santo, siya na nang tinawag ng Diyos ay nahulog mula sa kanyang kabayo at nabago ang kanyang buhay. Hinihiling ko sa iyo na panatilihing buhay ang ningas ng iyong pananampalataya. Makakakita ka ng mga kakila-kilabot sa lupa. Maraming tao ang maaakit ng halimaw at mamarkahan ng kanyang tanda. Kay Kristo ka. Siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Huwag hayaan ang iyong sarili na dayain. Ang Diyos lamang ang mas dakila. Magtiwala sa Kanya upang maging dakila sa pananampalataya.

. . .

Mensahe ng Our Lady of Anguera, Enero 17, 2008

Minamahal na mga Anak, Ang Aking Hesus ay ipinagkanulo ng isa sa Kanyang mga pinili, at ibinigay sa mga kaaway. Darating ang araw na ang Kanyang Simbahan ay ipagkakanulo ng isa sa mga piniling ipagtanggol ito. Ang kalaban ay magkakaroon ng malaking lakas dahil sa suporta ng maraming nakatalagang tao. Masdan ang panahon ng dakilang espirituwal na labanan para sa Simbahan. Alamin na sa kabila ng pinsalang idudulot ng oposisyon, ang Simbahan ay hinding-hindi madadaig. Ang Simbahan ay mananatiling buhay at matatag sa puso ng mga mananampalataya. Magdasal. Huwag matakot. Ito ay dapat mangyari, ngunit sa huli ang Panginoon ay mananalo.

______________________________________________________________

Ang artikulo Ang Antikristo ay sumusunod sa pananaw ng mga Hudyo, at ang artikulong ito ay nakatuon sa Simbahang Romano Katoliko. “Hinihiling ko sa iyo na panatilihin ang alab ng iyong pananampalataya,” sabi ng Mahal na Ina. Ang mga maligamgam na Katoliko ay gising na sa iyong pagkakatulog . . . at dagdagan ang iyong Pananampalataya.

Ipapataw ng Antikristo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kapangyarihang pampulitika, ngunit lalabanan siya ng Amerika.

Ipinako ng kapangyarihang pampulitika si Kristo at sasalakayin ang Simbahan . . . na magtatagumpay sa Ikalawang Pagparito ni Kristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.