Langit o Impyerno

______________________________________________________________

SAAN PA PUPUNTA? LANGIT O IMPYERNO?

______________________________________________________________

Ang Diyos ang Tagapaglikha at tagapamahala ng sansinukob. Siya ay walang hanggan, mabait, omnipresent, omniscient, at omnipotent. Ang Diyos ang dakilang pinagmumulan ng etika, at ang nagbibigay ng Byaya, kasama ang Pananampalataya na maniwala sa Kanyang pag-iral, walang katapusang pag-ibig at kaligayahan.

Si Satanas ang pangunahing anghel na nagrerebelde sa Diyos at nagmula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Gusto niyang gawing Impiyerno ang Lupa at nagagalak sa digmaan, patayan, Kasarian trapiko ng mga bata, pagpapahirap at pagpatay. Siya ang pangunahing pinagmumulan ng kasamaan at hinahanap ang ating kapahamakan.

Ang buhay ay maikli, marupok at lumilipas, may mga taong namamatay nang bata pa, at dapat kang magpasya sa pagitan ng Diyos at Langit, at ni Satanas at ng Impiyerno. Piliin ang Diyos at Langit at kunin ang iyong maharlika bilang Anak ng Diyos at tagapagmana ng Kanyang Kaharian. Tayo ang henerasyon ni Kristo Ikalawang Pagdating, at pinayuhan tayo ni Pablo na maging alerto at matino, dahil si Kristo ay darating tulad ng isang magnanakaw sa gabi.

“Ngayon, tungkol sa mga panahon at mga kapanahunan, mga kapatid, hindi na ninyo kailangang isulat sa inyo ang anoman. Sapagka’t talastas ninyong lubos na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Habang sinasabi nila , ‘Kapayapaan at kaligtasan!’ kung magkagayo’y biglang darating sa kanila ang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa pagdaramdam sa babaing nagdadalang-tao, at hindi sila makakatakas. Nguni’t kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, na aabutan kayo ng araw na parang magnanakaw: sapagka’t kayong lahat ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo ng gabi o ng kadiliman; kaya, kung gayon, huwag tayong matulog na gaya ng ginagawa ng iba, kundi maging alerto tayo at maging matino.” (1 Mga taga-Tesalonica 5:1-6)

Binanggit ni Pablo Ang Kapighatian, ang huling pitong taon bago ang pagbabalik ni Kristo, at Ang Dakilang Kapighatian, ang huling apatnapu’t dalawa (2 Mga taga-Tesalonica 2).

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.