Maraming Tinawag ngunit Kakaunti ang Pinili

______________________________________________________________

 

 

Tayo ay sa Diyos, tayo ang mga tinawag at pinili mula sa sanglibutan upang malaman ang katotohanan, makalaya sa mga maling aral tungkol sa relihiyon, lumayo at makaiwas sa mga kasinungalingan, panlilinlang at pandarayang ginagawa at pinakakalat ng diablo upang ipahamak ang mga tao sa mundo.

. . . kaya huwag sana masayang ang pagkakatawag sa inyo, huwag ninyo sayangin ang bawat oras at araw na dumarating sa inyong buhay, mag aral kayo ng mga salita ng Diyos sa biblia, manalangin kayo, at hilingin ninyo sa Ama natin sa langit ang kanyang espiritu na siyang gagabay at magtuturo sa atin ng tama sa lahat ng sandali. tayo ay binigyan ng pagkakataon ni YaHuWaH na makaalam sa katotohanan, upang kung tayo ay magtagumpay sa bandang huli magiging karapat-dapat tayong pumasok sa kaharian ng ating panginoon na si Yahushua, at magkamit ng buhay na walang hanggan. Amein.

. . . ang mga bagay sa mundo ay pinagsasawaan at kalaunan ay paglilipasan ng panahon, ngunit ang salita ng Diyos sa biblia ay hindi lilipas kalanman, sapagkat ito ay buhay at makapangyarian, at mananatili magpakailanman.

 

______________________________________________________________

 

Sipi ng mensahe ni Hesus na ibinigay sa isang may-gulang na mistiko

Biyernes, Mayo 26, 2017

 

Sinabi ni Jesus: “Aking bayan, ipinapakita ko sa inyo ang maraming tao na mawawala sa Antikristo at ang kanyang kapangyarihang kontrolin ang mga kaluluwa. Nabasa mo ang ilang mga talata sa Bibliya kung saan sinasabi nito, ‘Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili.’ Ang mga pinili ay ang tapat na labi na naniniwala sa Akin at umiibig sa Akin. Maliban kung ang mga tao ay tapat, o mayroon silang isang miyembro ng pamilya na nananalangin para sa kanila, maaari silang mawala sa mga masasama. Ito ang dahilan kung bakit Ako ay magpapadala ng Aking Babala na karanasan upang bigyan ang bawat makasalanan ng huling pagkakataon na maligtas. Ang mga nahulog na bautisadong Katoliko ay magkakaroon ng mas magandang pagkakataon na maligtas dahil alam nila ang kanilang pinagmulan, at hahayaan Ko silang makita kung paano Ako labis na nakakasakit sa Akin ng kanilang mga kasalanan. Lahat kayo ay may malayang kalooban at hindi Ko ipipilit ang Aking pag-ibig sa sinuman. Patuloy na ipagdasal ang mga miyembro ng iyong pamilya, at maliligtas sila sa impiyerno. Ang mga taong iyon, na pinipiling tanggihan Ako, at tumatangging magsisi sa kanilang mga kasalanan, ay nasa daan patungo sa impiyerno.”

 

______________________________________________________________

 

Mensahe ni Kristo tungkol sa Ang Antikristo,

Ang Babala, at Langit o Impiyerno

 

“Maliban kung ang isang tao ay tapat, o mayroon silang isang miyembro ng pamilya na nananalangin para sa kanila, maaari silang mawala sa mga masasama,” sabi ni Jesus. Mga debotong Katoliko, ipagdasal ang inyong mga kapamilya na tumalikod sa Pananampalataya. Nakakapanghinayang makita ang mga simbahan na halos walang laman sa misa, lalo na sa bagsak na partisipasyon ng kabataan. Oo, ito ang tiyak na oras upang ipagdasal ang iyong mga anak at apo na nakatanggap ng sakramento ng Kumpirmasyon at nadama na sila ay nagtapos sa edukasyong Katoliko, nang hindi nangangailangan ng Patuloy na Edukasyong Relihiyoso, dahil sila ang mga pangunahing target ni Satanas.

 

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.