Gumising Kabataan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ano ang nangyayari sa inyong mundo! Maraming lider ang naka-sign agreement para sa iyong pagkalipol. Ito ay sa plano ng Ang Antikhristo sa Roma. Kayo ay inaakit sa kadiliman at hindi ninyo nakikilala ang kasamaan nito. Napakahirap maging napakaraming tao! Makikita ninyo sa napakaraming karamdaman ng isipan, higit pa sa anumang pagkaunawa sa kanilang kaluluwa ang pagkawasak ng kanilang kaluluwa, sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali. Nalito na ang mga kabataan . . . maging sa kanilang pagkatao. Hinahanap nila ito ngunit nalilito sa pamamagitan ng droga, alak, kasarian at depravity sa isip at katawan. Ang pagmamahal ay hindi na matatagpuan sa maraming puso, lalo na sa mga kabataan.

“Gusto kong talikuran ng aking mga tao ang kasalanan. Tanggapin ang panawagan Kong mamuhay sa Akin [Hesus]. Tanggapin ang aking buhay at liwanag, matatagpuan ninyo ang daan tungo sa kapayapaan at muling daranas ng pagmamahal.”

Maraming masasamang espiritu ang nagbangon at nagbunga ng mataas na kaitaasan. Maraming tao ang naging isa sa kasamaan at kadiliman. Bihirang magkaroon ng kabaitan ngunit ang kawalang-kabuluhan ay lumalaganap na parang virus.

Tinutugunan ni Kristo ang mga Kabataang Apocalicalis habang tinatangkang daigin ng Antikristo ang isang mahabang pagsubok na daigin. Siya ay nasa Roma desperadong pasiglahin at ipaalala sa inyo sa Impiyerno sa Ikalawang Pagparito ni Kristo.

Si Kristo, ang Hari ng Sansinukob, ay nagbabala sa ating mga Kabataan tungkol sa makapangyarihang kasamaan at binubuksan ang Kanyang mga bisig upang akayin kayo sa Langit. Nais Niyang isulat ang bawat kabataan sa Aklat ng Buhay upang madadala sila ng Kanyang mga anghel sa Ikalawang Pagdating ni Kristo.

Huwag kayong mabalisa; lahat ng makikita ninyo sa kalangitan ay bahagi ng plano ng Diyos na simulan ang kanyang Bagong Paglikha. Siyentipiko ay mangha sa selestiyal na kababalaghan, at marami ang pupurihin ang kadakilaan ng Lumikha. Ang iba ay magsasabi ng lahat ay normal at bahagi ng ebolusyon ng Earth sa pamamagitan ng malaking kababalaghan na nagbigay-daan sa sansinukob.  “Alam ng mga tao ko na lahat ng ito ay mga palatandaang ito na ibinalita ang inaasahan Kong pagbabalik.”

Ibinalita ni Kristo ang Kanyang inaasahang pagbalik dahil sa laganap at labis na kasamaan sa Mundo. Tanggapin ang inyong tagapagligtas nang hindi naaantala sa pamamagitan ng Pagbabalik-loob, Pagpipitagan at Panalangin sa pag-asam kay Kristo na Ikalawang Pagparito.  MAGSIMBA!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.