Gumising Kabataan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ano ang nangyayari sa inyong mundo! Maraming lider ang naka-sign agreement para sa iyong pagkalipol. Ito ay sa plano ng Ang Antikhristo sa Roma. Kayo ay inaakit sa kadiliman at hindi ninyo nakikilala ang kasamaan nito. Napakahirap maging napakaraming tao! Makikita ninyo sa napakaraming karamdaman ng isipan, higit pa sa anumang pagkaunawa sa kanilang kaluluwa ang pagkawasak ng kanilang kaluluwa, sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali. Nalito na ang mga kabataan . . . maging sa kanilang pagkatao. Hinahanap nila ito ngunit nalilito sa pamamagitan ng droga, alak, kasarian at depravity sa isip at katawan. Ang pagmamahal ay hindi na matatagpuan sa maraming puso, lalo na sa mga kabataan.

“Gusto kong talikuran ng aking mga tao ang kasalanan. Tanggapin ang panawagan Kong mamuhay sa Akin [Hesus]. Tanggapin ang aking buhay at liwanag, matatagpuan ninyo ang daan tungo sa kapayapaan at muling daranas ng pagmamahal.”

Maraming masasamang espiritu ang nagbangon at nagbunga ng mataas na kaitaasan. Maraming tao ang naging isa sa kasamaan at kadiliman. Bihirang magkaroon ng kabaitan ngunit ang kawalang-kabuluhan ay lumalaganap na parang virus.

Si Kristo, ang Hari ng Uniberso, ay alerto ang ating kabataan tungkol sa kapanahon na kasamaan at binubuksan ang Kanyang mga bisig upang dalhin ka sa langit. Nais niyang isulat ang bawat kabataan sa Aklat ng Buhay upang ang kanyang mga anghel ay maaaring dalhin sila sa Ikalawang Pagparito ni Kristo. Yakapin ang iyong Tagapagligtas nang walang pagkaantala.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.