Parabula ng Alibughang Anak

______________________________________________________________

______________________________________________________________

At sinabi Niya [Hesus], “Ang isang lalaki ay may dalawang anak na lalaki. Ang nakababata sa kanila ay nagsabi sa kanyang ama, ‘Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng ari-arian na nauukol sa akin.'” Kaya’t pinaghati-hati niya ang kanyang kayamanan sa pagitan nila. At makalipas ang ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng bagay at nagpatuloy sa isang naglakbay patungo sa malayong lupain, at doon ay nilustay niya ang kanyang ari-arian sa pamamagitan ng walang kabuluhang pamumuhay. At nang maubos niya ang lahat, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, at nagsimula siyang maghirap. Kaya siya ay yumaon at umupa sa isa sa mga mamamayan ng bansang iyon, at ipinadala niya siya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At gusto niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga bunga ng prutas na kinakain ng mga baboy, at walang sinuman ang nagbibigay sa kanya ng anuman. Ngunit nang siya ay magkaisip, siya Sinabi niya, “Ilan sa mga upahang lalaki ng aking ama ang may sapat na tinapay, ngunit ako ay namamatay dito sa gutom! Ako’y babangon at paroroon sa aking ama, at sasabihin ko sa kaniya, Ama, ako’y nagkasala laban sa langit, at sa iyong paningin; Hindi na ako karapatdapat na tawaging anak mo; gawin mo akong isa sa iyong mga upahan.”’ Kaya tumayo siya at pumunta sa kanyang ama. Ngunit habang siya ay malayo pa, nakita siya ng kanyang ama at naawa sa kanya, at tumakbo siya at niyakap siya at hinalikan. At sinabi ng anak sa kaniya ‘Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin; Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo.’ Ngunit sinabi ng ama sa kaniyang mga alipin, ‘Daliing ilabas ang pinakamagandang damit at isuot ito sa kaniya, at lagyan mo ng singsing ang kaniyang kamay at mga sandalyas sa kaniyang mga paa; at dalhin mo ang pinatabang guya, patayin mo, at tayo’y kumain at magdiwang; sapagka’t ang anak kong ito ay namatay at nabuhay muli; siya ay nawala at natagpuan.’ At nagsimula silang magdiwang.

Ngayon ang kanyang panganay na anak ay nasa bukid, at nang siya ay dumating at lumapit sa bahay, siya ay nakarinig ng musika at sayawan. At tinawag niya ang isa sa mga alipin at nagsimulang magtanong kung ano ang mga bagay na ito. At sinabi niya sa kaniya, “Dumating na ang iyong kapatid, at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya, sapagka’t ibinalik niyang ligtas at malusog.” Ngunit siya ay nagalit at ayaw pumasok; at ang kanyang ama ay lumabas at nagsimulang magmakaawa sa kanya. Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanyang ama, “Narito! Sa loob ng maraming taon na pinaglilingkuran kita at hindi ko kailanman pinabayaan ang isang utos mo; gayunma’y hindi mo ako binigyan ng isang batang kambing, upang ako’y magdiwang kasama ng aking mga kaibigan.; ngunit nang dumating itong anak mo, na lumamon sa iyong kayamanan kasama ng mga patutot, pinatay mo para sa kanya ang pinatabang guya.’ At sinabi niya sa kanya, ‘Anak, lagi kang kasama ko, at lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit kailangan nating magdiwang at magsaya, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay na at nagsimulang mabuhay at nawala at natagpuan.’”  (Lucas 15:11-32)

______________________________________________________________

Ang tema ng talinghaga ay pag-ibig, awa at pagpapatawad, at ginamit ng mga pari ng Portuges ang talinghaga sa Mga Serbisyong Penitensiya.

Mga maligamgam na Kristiyano, maging Dynamic, dahil malapit na ang Ikalawang Pagdating ni Kristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.