HANAPIN ANG LANGIT


______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sinabi ni Hesus kay Luz de María:

HINDI KO TINATANGGALAN ANG NAGSISISI NA MGA MAKASALANAN; AKO’Y NAGPAPATAWAD SA MGA MAKASALANAN NA NAGSISISI AT NAG-AMINAY SA KANILANG MGA PAGKAKAMALI.

Ang diyablo ay tuso at maaaring humantong sa mga tao sa mabibigat na kasalanan.

Magsisi at Hanapin ang Langit!

______________________________________________________________

Si Satanas ay si Lucifer, isang kilalang anghel, ngunit naghimagsik laban sa Diyos na nagpadala kay Lucifer mula sa Langit patungo sa Impiyerno. Ipinakilala ni Satanas ang kasamaan at kamatayan sa mundo at naging pinakamalaking talunan na alam ng Sangkatauhan.

Ang Diyos ang Tagapaglikha at tagapamahala ng sansinukob. Siya ay makapangyarihan sa lahat, omniscient, omnipresent, walang hanggan, ang dakilang pinagmumulan ng etika, at ang nagbibigay ng Biyaya, kasama ang Pananampalataya na maniwala sa Kanya.

Ang langit ay isang lugar ng walang hanggang kaligayahan habang ang Impiyerno ay walang hanggang pagdurusa. Ang Antikristo at ni Satanas na pangunahan ang pinakamataas na bilang ng mga tao sa Impiyerno.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.