Parabula ng Matalino at Mangmang na Mga Birhen

____________________________________________________________

____________________________________________________________

“Kung magkagayon ang kaharian ng langit ay magiging katulad nito. Kinuha ng sampung abay na babae ang kanilang mga ilawan at pumunta upang salubungin ang kasintahang lalaki. Lima sa kanila ay hangal, at lima ay matalino. Nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, hindi sila nagdala ng langis; ngunit ang matatalino ay kumuha ng mga sisidlang langis kasama ng kanilang mga ilawan. Habang ang kasintahang lalaki ay naantala, silang lahat ay inaantok at nakatulog. Ngunit sa hatinggabi ay may sumigaw, ‘Narito! Narito ang kasintahang lalaki! Lumabas kayo para salubungin siya.’  Pagkatapos ay bumangon ang lahat ng mga abay na iyon at inayos ang kanilang mga lampara. Sinabi ng mga mangmang sa matatalino, ‘Bigyan mo kami ng kaunting langis, sapagkat papatayin ang aming mga ilawan.’  Ngunit sumagot ang matatalino, ‘Hindi! hindi magiging sapat para sa iyo at para sa amin; mabuti pang pumunta kayo sa mga mangangalakal at bumili ng ilan para sa inyong sarili.’  At habang sila ay pumaroon upang bumili nito, dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nakahanda ay sumama sa kaniya sa piging ng kasalan; at isinara ang pinto. Nang maglaon ay dumating din ang iba pang mga abay na babae, na nagsasabi, ‘Panginoon, panginoon, buksan mo kami.’  Ngunit sumagot siya, ‘Katotohanang sinasabi ko sa iyo; Hindi ko kayo kilala.’ Manatiling gising kung gayon, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras.” (Mt 25:1-13)

____________________________________________________________

Ang lalaking ikakasal ay si Kristo, ang nobya ay ang Simbahan, at ang talinghaga ay naglalarawan kay Ikalawang Pagdating ni Kristo. Bumalik siya para sa Rapture at sa Milenyong Kaharian.

Si Kristo ay babalik sa hindi kilalang oras, kaya ang Kanyang Simbahan ay dapat na handa na tanggapin Siya. Manatiling matulungin kay Kristo na naghihintay sa Kanyang pagdating.

Ang limang birhen na may dagdag na langis ay kumakatawan sa Mga Kristiyanong naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, habang ang limang birhen na walang langis ay kumakatawan sa MGA SEMI WARM KRISTIYANO. Punan mo ang iyong lampara at panatilihin ang dagdag na langis na naghihintay kay Kristo. Ang langis ay sumasagisag sa Mga Bunga ng Banal na Espiritu.

____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.