Pakete ng Apostasiya

______________________________________________________________

I-click ang mga link sa ibaba upang basahin sa pababang pagkakasunod-sunod ang kanilang mga kaukulang artikulo.

Apostasiya: Pagtanggi sa Kristiyanismo

Iwasan ang Mga Maling Porpet

Ang Simbahan Katolico ay Walang Direksyon

Ang Simbahan ay Naaanod

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Pakete ng Apostasiya

  1. Pingback: Index ng Pilipino mga Pakete | Manuel Silveira

Comments are closed.