Index ng Pilipino mga Pakete

______________________________________________________________

Mag-klik sa Pakete.

Pilipinas: Ang Liwanag ng Asya (Philippines: The Light of Asia)

Pinakahuling Propesiya para sa Pilipinas (Latest Philippines Prophecy)

Pakete ng Banal na Tawag (Divine Call Package)

Pakete ng mga Sakramento (Sacraments Package)

Pakete Teolohikal na Kabanalan (Theological Virtues Package)

Pakete ng mga Regalo (Gifts Package)

Pakete ng Pagpapatawad (Forgiveness Package)

Pakete ng Charisms (Charisms Package)

Pakete ng Babala (Warning Package)

Pakete ng Antikristo (Antichrist Package)

Pakete laban kay Satanas (Package against Satan)

Pakete Papa Pedro II (Pope Peter II Package)

Pakete ng Mga Kabataan (Youth Package)

Pakete ng Pagdurusa (Suffering Package)

Pakete ng Petrus Romanus (Petrus Romanus Package)

Pakete ng Luz de Maria (Luz de Maria Package)

Pakete ng Ginang ng Lahat ng Bansa (Lady of All Nations Package)

Pakete ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig (World War III Package)

Pakete ng Schism (Schism Package)

Pakete ng Parabula (Parable Package)

Pakete ng Apostasiya (Apostasy Package)

Pakete ng Pagtubos (Redemption Package)

Pakete ng Mga Pangwakas na Panahon (End Times Pakage)

Pakete ng Ebanghelyo (Gospel Package)

Pakete ng Ikalawang Pagparito (Second Coming Package)

Pakete ng Muling Pagkabuhay (Resurrection Package)

Pakete ng Banal na Espiritu (Holy Spirit Package)

Pakete ng Mga Kasalanan laban sa Banal na Espiritu (Sins against the Holy Spirit Package)

Pakete ng Fatima (Fatima Package)

Pakete ng Apocalypse (Apocalypse Package)

Pakete ng Espirituwal na Digmaan (Spiritual Warfare Package)

Pakete ng Kababaang-loob (Humility Package)

Pakete ng Dynamic na Katoliko (Dynamic Catholic Package)

Pakete ng Awa (Mercy Package)

Pakete ng Propesiya (Prophecy Package)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.