Isang Salita ng Propesiya

______________________________________________________________

____________________________________________________________

Ang Banal na Espiritu ay nagbigay inspirasyon sa akin na pagnilayan ang Kapighatian ni Kristo sa Getsemani sa panahon ng Eukaristikong Oras.

______________________________________________________________

36Nang magkagayo’y dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi sa kaniyang mga alagad, Magsiupo kayo rito, samantalang ako’y pumaparoon doon at manalangin. 37At kaniyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at nanglumong totoo. 38Nang magkagayo’y sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at makipagpuyat sa akin.

39At lumakad siya sa dako pa roon, at siya’y nagpatirapa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito: gayon ma’y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. 40At lumapit siya sa mga alagad, at sila’y kaniyang naratnang nangatutulog, at sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring mangakipagpuyat sa akin ng isang oras? 41Kayo’y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapuwa’t mahina ang laman.

42Muli siyang umalis na bilang ikalawa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. 43At siya’y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog, sapagka’t nangabibigatan ang kanilang mga mata. 44At muli niya silang iniwan, at umalis, at nanalangin bilang ikatlo, na sinabing muli ang gayon ding mga salita. 45Nang magkagayo’y lumapit siya sa mga alagad, at sinabi sa kanila, Mangatulog na kayo, at mangagpahinga: narito, malapit na ang oras, at ang Anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. 46Magsitindig kayo, hayo na tayo: narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. (Mateo 26:36-46)

______________________________________________________________

Hinarap ni Kristo ang matinding pagkabalisa at malalim na depresyon sa hardin habang pinag-iisipan niya ang lahat ng kasalanan ng Sangkatauhan sa buong panahon. Nagkatawang-tao Siya upang iligtas ang Sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang Pasyon at Kamatayan sa Krus, ngunit sa labis na pagdadalamhati ay hiniling Niya sa Ama sa Langit, kung maaari, na kanselahin ang Kanyang misyon.

Si Kristo ay naghahanap ng kaaliwan mula sa Kanyang mga apostol sa panahon ng Kanyang paghihirap, ngunit nakatanggap lamang Siya ng ilang kaaliwan mula sa isang anghel na ipinadala ng Makapangyarihang Ama.

Tumingin ako sa paligid at nakakita ako ng limang tao sa Eukaristiya Adoration, at iniisip kung aabot ba kami sa labing-isa. . . Labing-isang tao ang binilang ko nang umalis ako sa simbahan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.