Ang Banal na Espiritu ay ang Tagapagbanal

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Banal na Espiritu ay ang nagpapabanal na ipinadala ng Ama upang tapusin ang gawain ng Anak. Isinulat ni Papa Juan Pablo II, “Nang naisakatuparan ang gawain na ipinagkatiwala ng Ama sa Anak sa lupa (Juan 17:4), sa araw ng Pentecostes ay ipinadala ang Banal na Espiritu upang pabanalin ang Simbahan magpakailanman, upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng paglapit sa Ama sa pamamagitan ni Kristo sa isang Espiritu.” (Efe 2:18)

Tinatanggap natin ang Banal na Espiritu sa Binyag upang dalisayin ang ating kaluluwa mula sa orihinal na kasalanan. Isinulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso “kami ay tinatakan ng Banal na Espiritu sa aming binyag sa pamamagitan ng banal na krus ng langis sa noo.” Ang buhay ng Diyos ay gumagawa sa atin na “mga anak ng Diyos”, “mga tagapagmana kasama ni Kristo”, ay nagbibigay ng isang hindi maalis na katangian at ang Teolohiko na Mga Birtud.

Tinatanggap natin ang mga Kaloob ng Banal na Espiritu sa sakramento ng Kumpirmasyon.

Ang Banal na Espiritu ang pinakaaktibo at hindi gaanong kilala na miyembro ng Holy Trinity ngunit ang pangunahing pinagmumulan ng kapangyarihan upang labanan ang kasamaan. Dapat nating hanapin ang kapangyarihang ito upang labanan ang lahat ng kasamaan, kasama na si Satanas, lahat ng fallen angel at Ang Antikristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.