Araw ng Pentecostes

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Noong araw ng Pentecostes, ang Banal na Espiritu ay bumaba na parang mga dila ng apoy sa mga disipulo, at nagsimula silang magsalita sa mga hindi kilalang wika.” (Gawa 2:1-4)

Nang maganap ang panahon para sa Pentecostes, silang lahat ay magkasama sa isang lugar. At biglang dumating mula sa langit ang isang ingay na gaya ng isang malakas na hanging humahampas, at napuno nito ang buong bahay na kanilang kinaroroonan. Nang magkagayo’y may napakita sa kanila na mga dila na parang apoy, na nahati at napatong sa bawa’t isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa kakayahan ng Espiritu na ipahayag nila.

Ngayon ay may mga debotong Judio mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit na nananatili sa Jerusalem. Sa tunog na ito, sila ay nagtipon sa isang malaking pulutong, ngunit sila ay nalito dahil ang bawat isa ay nakarinig sa kanila na nagsasalita sa kanyang sariling wika. (Gawa 2:1-6)

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.