Pentecost

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Mahal na Ina at ang mga apostol ni Hesus ay magkasama nang matupad ang Pentecostes. Isang ingay na parang hangin ang biglang dumating at napuno ang bahay na kanilang kinaroroonan. Lumitaw ang mga dila ng apoy, humiwalay at dumapo sa bawat tao. Sila ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa iba’t ibang wika, ayon sa Kanyang kakayahan.

Ngayon ay may mga debotong Judio mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit na nananatili sa Jerusalem. Sa tunog na ito, sila ay nagtipon sa isang malaking pulutong, ngunit sila ay nalito dahil ang bawat isa ay nakarinig sa kanila na nagsasalita sa kanyang sariling wika. (Gawa 2:1-6)

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.