Pinakahuling Propesiya sa Pilipinas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mahal na mga Kapatid na Pilipino,

Dapat sundin ng mga Pilipino si Propeta Sadhu Selvaraj.

Ang dragon na tinutukoy ng propeta ay Tsina. Sasalakayin nito ang Russia at ang Estados Unidos ngunit mabibigo ito sa Pilipinas dahil pinoprotektahan ng Diyos ang bansang ito. Lumapit sa Diyos. Ang natural at supernatural na mga kaharian ay magkakaugnay, at nagpadala ang Diyos ng maraming anghel upang ipagtanggol ang Pilipinas, na magiging pangunahing sentro ng ebanghelisasyon bago si Ikalawang Pagparito ni Kristo.

Nagkaroon ako ng Panloob na Lokusyon noong unang bahagi ng 2022 mula sa Banal na Espiritu tungkol sa Pilipinas. Sumasali ako sa isang Linggo ng Misa at nang buhatin ng celebrant ang banal na host, hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na “dagdagan ang iyong pagsusulat sa Filipino sa mga Pilipino”. Ako ay isang Mensahero ng Banal na Espiritu para sa Huling Panahon, at Ang Banal na Espiritu ay ang Tagapagbanal.

Ang Index ng Pilipino mga Pakete ay naglalaman ng lahat ng aking artikulo sa Pilipino.

Mga pagpapala,

Manuel Silveira

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.