Ang Malaking Kapighatian

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Si Satanas ay matinding pagsalakay sa Simbahang Romano Katoliko, dahil alam niyang lilipulin ni Kristo ang Kanyang mga kaaway sa Ikalawang Pagdating ni Kristo.  Si Satanas ay panginoon ng kasinungalingan, panlilinlang at pagkawasak, na magsisiyasat ng digmaan hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Kristo, at ang kanyang mga disipulo ay magpapagalit sa mga gawain, tulad ng panggagahasa, pagpapalaglag, at kawalan ng paniniwala. Katoliko, humingi ng pabalat sa Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga sakramento, lalo na ang Eukaristiya, pagsuko sa Banal na Espiritu at Mariolohiya.

Tutulungan ng Banal na Espiritu si Papa Pedro II na pamahalaan ang Simbahan sa Panahon ng Malaking Kapighatian, at siya ay magiging tanglaw ng Katotohanan, Kaalaman at Karunungan na gagabay sa matatapat hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Kristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.