Dakilang Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tandaan: Ang Elohim ay isang pangalan para sa Diyos na madalas ginagamit ng mga Hebreo.

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol:

“Ang Tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa aking pangalan—siya ang magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo.” (Juan 14:26)

Ang Dakilang Digmaang Espirituwal ay nasa nakikita at hindi nakikitang mga kaharian. Humingi ng kanlungan sa Banal na Espiritu, Kataas-taasang Mang-aaliw, na ipinadala ng Makapangyarihang Ama sa pangalan ni Hesus.

______________________________________________________________

Ngayon, mga kapatid, tungkol sa mga oras at petsa ay hindi na namin kailangan pang sumulat sa inyo, sapagkat alam na alam ninyo na ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi. Habang sinasabi ng mga tao, “Kapayapaan at kaligtasan,” biglang darating sa kanila ang pagkawasak, gaya ng pagdaramdam ng pagdaramdam sa buntis, at hindi sila makakatakas.

Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang ang araw na ito ay mabigla sa inyo na parang magnanakaw. Lahat kayo ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa gabi o sa dilim. Kaya nga, huwag tayong tumulad sa iba, na natutulog, kundi maging gising at matino. Para sa mga natutulog, natutulog sa gabi, at sa mga nalalasing, naglalasing sa gabi. Datapuwa’t yamang tayo’y kabilang sa araw, tayo’y maging mahinahon, na isuot ang pananampalataya at pag-ibig bilang baluti, at ang pag-asa sa kaligtasan bilang helmet. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos upang magdusa ng poot kundi upang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesucristo. Namatay siya para sa atin upang, gising man tayo o tulog, mabuhay tayong kasama niya. Kaya’t pasiglahin ang isa’t isa at patibayin ang isa’t isa, gaya ng ginagawa ninyo sa katotohanan.

Ngayon, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na kilalanin ninyo ang mga nagpapagal sa inyo, na nag-aalaga sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Igalang mo sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay nang payapa sa isa’t isa. At ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, bigyan ng babala ang mga tamad at magulo, pasiglahin ang mga nasisiraan ng loob, tulungan ang mahihina, maging matiyaga sa lahat. Siguraduhin na walang sinuman ang gumaganti ng mali sa mali, ngunit laging sikaping gawin ang mabuti para sa isa’t isa at para sa lahat.

Magalak palagi, manalangin nang palagi, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Hesus.

Huwag patayin ang Espiritu. Huwag mong hamak ang mga propesiya ngunit subukin mo silang lahat; panghawakan ang mabuti, itakwil ang lahat ng uri ng kasamaan. (1 Tesalonica 5:1-22)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.