Dynamic na Katoliko

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Apat na Palatandaan ng isang Dynamic na Katoliko ay:

Panalangin, Pag-aaral, Pagkabukas-palad at Ebanghelisasyon.

______________________________________________________________

Ang panalangin ay isang priyoridad para sa mga Dynamic na Katoliko, na may posibilidad na magkaroon ng nakaayos na pagdarasal. Marami ang nagdarasal nang sabay-sabay araw-araw, ang iba ay pumupunta sa Misa sa umaga at ang iba ay nakaupo sa isang malaki, komportableng upuan sa isang sulok ng kanilang tahanan o namasyal, ngunit may posibilidad na sumunod sa isang nakaayos na pagdarasal.

Ang panalangin ay isang priyoridad para sa mga dinamikong Katoliko, na may posibilidad na magkaroon ng nakaayos na pagdarasal. Marami ang nagdarasal nang sabay-sabay araw-araw, ang iba ay pumupunta sa Misa sa umaga at ang iba ay nakaupo sa isang malaki, komportableng upuan sa isang sulok ng kanilang tahanan o namasyal, ngunit may posibilidad na sumunod sa isang nakaayos na pagdarasal.

______________________________________________________________

Ang mga dinamikong Katoliko ay interesadong matuto tungkol kay Jesus. Itinuturing nila Siya na isang kaibigan, tagapagturo, tagapagturo at Tagapagligtas. Naniniwala sila na tinuturuan sila ni Jesus sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, tradisyong Kristiyano, at Simbahan.

Kung hindi sila sumasang-ayon sa isang turo ng Simbahan, nilalapitan nila ang isyu sa ganitong paraan: “Bakit ito itinuturo ng Simbahan? Ano ang kulang sa akin?” Mapagpakumbaba nilang sinasaliksik ang mga turo ng Simbahan upang maunawaan ang katotohanan.

______________________________________________________________

Ang mga dinamikong Katoliko ay nagtataglay ng diwa ng paglilingkod at mapagbigay na mga katiwala ng kanilang oras, talento, at kayamanan. Nakikita nila ang pagkabukas-palad sa apuyan ng Kristiyanismo at ang patunay ng mga turo ni Kristo sa kanilang buhay, at inilalarawan ang pera at materyal na pag-aari bilang isang pangunahing hadlang sa espirituwal na paglago.

Sila ay mapagbigay na magkasintahan, magulang, kasamahan, at mapagbigay sa mga estranghero. Ang mga dinamikong Katoliko ay bukas-palad sa kabutihan — pasensya, kabaitan, at habag. Ang pagkabukas-palad ay nagdadala ng pag-ibig ng Diyos sa mundo.

______________________________________________________________

Nais ng mga dinamikong Katoliko na maranasan ng iba ang kagalakan ng isang dinamikong relasyon sa Diyos. Regular silang nagbabahagi ng pananaw na Katoliko, kasama ang Diyos at ang Simbahan, sa ibang tao.

Ang ebanghelisasyon ay kung saan ang pinakamagaling at pinakamaliwanag na Dynamic na Katoliko ay may posibilidad na maging mahina. Ang pag-eebanghelyo ay nasa ubod ng kanilang misyon, ngunit karamihan sa mga Katoliko ay hindi komportable sa konsepto at kasanayan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.