Ikatlong Digmaang Pandaigdig, Gog Magog at Kinabukasan ng Israel

_______________________________________________________________

Na-publish noong Enero 8, 2016

Si Nathan ay isang 15-taong-gulang na batang Hudyo na lumaki sa isang sekular na pamilya. Namatay siya sa loob ng 15 minuto noong Ang Pista ng Sukkot noong 2015, at ipinakita ang mga pangitain sa katapusan ng panahon, kabilang ang hinaharap ng Israel. Ang kanyang sariling mga magulang, na nagpalaki sa kanya ng sekular, ay hindi sinasang-ayunan ang kanyang mga pangitain at iniisip na siya ay baliw, ngunit isang Hudyo Orthodox na rabbi ang naglagay ng kanyang mga pangitain sa pagsubok ng Hebreong Kasulatan.

“At mangyayari pagkatapos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman; at ang inyong mga anak na lalake at babae ay manganghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mangakakakita ng mga pangitain.” (Joel 2:28)

Isinulat ni San Juan ang Aklat ng Apocalypse, ang huling aklat ng Bibliya, batay sa supernatural na paghahayag tungkol sa Katapusan ng Panahon.

_______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na tipunin ang lahat ng mga artikulo isinulat ko tungkol sa Ang Antikristo,. Inilalahad ng Bibliya ang kaniyang mga katangian at ahenda, ngunit hindi natin alam ang kaniyang pagkakakilanlan. Pipirmahan ng Antikristo ang 7 YEAR TREATY; samantala, dapat nating hanapin ang Espirituwal na Paglago upang ipagtanggol laban sa kanya.

Nagkaroon ako ng karanasan sa malapit sa kamatayan — pagkalunod — na may ilang pagkakatulad kay Nathan. Napansin ko, halimbawa, ang kawalan ng oras at ang kakayahang makakuha ng agarang kayamanan ng kaalaman.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.