Patuloy na Edukasyong Relihiyoso

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga Dynamic Katoliko ay patuloy na nag-aaral ng pananampalataya. Sila ay mga estudyante ni Hesus at ng Kanyang Simbahan at nagsisikap na gabayan at mabuo sila ng kanilang mga turo.

Pinayuhan ni Pablo ang mga taga-Roma: “Huwag kayong umayon sa mundong ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip” (Roma 12:2). Ang patuloy na edukasyon ay nagpapanibago sa isip, nagpapasigla sa espirituwal na pag-unlad at tumutulong upang matuklasan kung sino tayo at ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Dapat tayong lumago sa pag-unawa upang maiwasan ang pagsang-ayon sa mundo.

Ang Dynamic na Katoliko ay may nakagawiang Panalangin at Pag-aaral, at ang kakayahang hanapin, hanapin, at tanggapin ang katotohanan ay proporsyonal sa pagpapakumbaba.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.