Patuloy na Edukasyong Relihiyoso

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga dinamikong Katoliko ay patuloy na nag-aaral ng Pananampalataya: mga mag-aaral ni Jesus at ng Kanyang Simbahan at nagsisikap na mabuo at gabayan sila ng kanilang mga turo.

Pinayuhan ni Pablo ang mga taga-Roma: “Huwag kayong umayon sa mundong ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip” (Roma 12:2). Ang patuloy na edukasyon ay nagpapanibago sa isip, nagpapasigla sa espirituwal na pag-unlad at tumutulong upang matuklasan ang ating sarili at ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Lumago sa pag-unawa upang maiwasan ang pagsunod sa mundo. Ang Dynamic na Katoliko Catholic ay may nakagawiang Panalangin at Pag-aaral, at ang kanyang kakayahang hanapin, hanapin, at tanggapin ang katotohanan ay proporsyonal sa kanyang kababaang-loob.

Ang karamihan sa mga taong umaalis sa Simbahan ay walang ideya tungkol sa pagkawala nito: ang aplikasyon ng pananaw ng Katoliko sa buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.