Pangangasiwa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pangangasiwa ay ang maingat at responsableng pamamahala ng mga ari-ariang ipinagkatiwala sa aming pangangalaga. Magbibigay tayo ng pangangasiwa sa Diyos, kung kailan Niya tayo aakayin patungo sa Kanyang banal na presensya. Dapat nating sadyang pangasiwaan ang pangangasiwa dahil ito ay isang malaking responsibilidad sa gitna ng pagharang ng mundo.

Ang pangangasiwa ay nangangailangan ng panahon, talento at yaman, ngunit dapat nating unahin ang mga pangangailangan ng ating kapwa tulad ng ipinayo sa atin ni Inay Teresa, “Mamuhay lamang upang ang iba ay simpleng mabuhay.” Maaaring pakainin ng mundo ang lahat, ngunit mahigit 20% ng mga batang Amerikano ang nakatira sa kahirapan at ang pandaigdigang porsyento ay tiyak na mas mataas. Kailangan nating simplihan ang ating buhay upang simple ang iba.

Dapat tayong lumago sa Pagiging Bukas-palad upang baguhin ang ugat ng kahirapan at baguhin ang mundo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.