Pangangasiwa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kasama sa pangangasiwa ang oras, talento at kayamanan, at ito ang maingat at responsableng pamamahala ng mga ari-arian na ipinagkatiwala sa iyong pangangalaga. Magbibigay tayo ng account sa pamamahala sa Diyos, kapag pinangunahan Niya tayo mula sa magulong mundong ito tungo sa Kanyang banal na presensya. Dapat nating sinasadyang pamahalaan ang pangangasiwa, dahil ito ay isang malaking responsibilidad at ang mundo ay humahadlang sa ating mga pagsisikap.

Dapat nating unahin ang mga pangangailangan ng ating kapwa kaysa sa ating mga hangarin. Pinayuhan tayo ni Mother Teresa, “Mamuhay nang simple upang ang iba ay mamuhay nang simple.” Maaaring pakainin ng mundo ang lahat, ngunit higit sa 20% ng mga batang Amerikano ay nabubuhay sa kahirapan. Dapat nating gawing simple ang ating buhay upang ang iba ay maging simple ang pamumuhay.

Lalago tayo sa kabutihang-loob, kung babaguhin natin ang ugat ng kahirapan. Ang mga pangangailangan ng iba ay ang ating paanyaya mula sa Diyos na mamuhay nang bukas-palad upang baguhin ang mundo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.