Ang Hamon ng Pagkabukas-palad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Dapat tayong lumikha ng kabaitan sa patuloy na pagpapabuti.

Inaanyayahan tayo ng Diyos na baguhin ang pokus ng ating sarili sa iba, dahil “mas mabuting magbigay kaysa tumanggap”.  (Ang Mga Gawa 20:35) Kapag lalo nating naaalala kung gaano natin natatanggap, lalo tayong gustong magbigay. Ang Diyos ang pinakadakilang tagapagbigay, at lumalago tayo sa Kanyang larawan kapag ibinibigay natin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.