Ang Hamon ng Pagkabukas-palad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hindi tayo natitisod sa isang buhay na may kagandahang-loob sa pananalapi, dahil napakadaling pahintulutan ang pera na kontrolin ang ating buhay ngunit dapat lumikha ng mga layunin ng pagkabukas-palad na napapailalim sa patuloy na pagpapabuti.

Malumanay tayong inaanyayahan ng Diyos na baguhin ang atensyon mula sa ating sarili patungo sa iba, dahil “mas mabuti ang magbigay kaysa tumanggap” (Mga Gawa 20:35). Kung mas naaalala natin kung gaano karami ang natanggap natin, mas nahilig tayong magbigay. Ang Diyos ang pinakamataas na nagbibigay, at sa tuwing nagbibigay tayo, lumalago tayo ayon sa larawan ng Diyos.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.