Pansamantalang Parusa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang kasalanan ay nagkakaroon ng dalawang kaparusahan: walang hanggan at temporal. Ang walang hanggang kaparusahan ay nagkulong sa kaluluwa sa kawalang-hanggan sa Impiyerno, ngunit ang sakramento ng Penance ay nagpapatawad sa kaparusahan. Ang temporal na kaparusahan ay nangangailangan ng kabayaran o kabayaran ng isang makasalanan para sa kanyang mga kasalanan, at nananatili pagkatapos na mapatawad ang kasalanan, bilang pamamaraan ng Diyos sa pagmamahal na disiplina.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tinutukoy ng Katesismo ng Simbahang Katoliko(KSK)ang tatlong pangunahing paraan ng pagbabayad-sala: panalangin, pag-aayuno, at paglilimos. Anumang mabuting gawa, sakripisyo at matiyagang pagtitiis sa ating mga pagdurusa ay nagpapawalang-bisa sa mga kasalanan. Tinubos ni Kristo ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Pagdurusa at sinabi sa akin ng Banal na Espiritu “Ang iyong pagdurusa ay iyong kayamanan.

Ang pagkakaroon ng indulhensiya ay isa pang paraan ng pagbabayad-sala (KSK 1471). Ang mga merito na natamo ni Kristo ay sapat na upang mabayaran ang lahat ng mga kasalanan, at ang kanyang mga merito kasama ng mga merito ni Maria at ng mga santo ay bumubuo sa Espirituwal na Treasury ng Simbahan (KSK 1476). Ang Simbahan ay nagbibigay ng mga indulhensiya para sa pagpapatawad ng temporal na kaparusahan mula sa kabang-yaman. Ang Plenaryo Indulhensya ay nagre-remit ng lahat ng temporal na kaparusahan ng isang makasalanan, habang ang Partial Indulgence ay nagbibigay ng bahagyang kaparusahan.

Kung ang isang makasalanan ay hindi nagbabayad sa lahat ng kasalanan bago siya mamatay, kailangan niyang kumpletuhin ang kabayaran sa Purgatoryo (KSK 1030) upang makapasok sa Langit. Ang mga Katoliko ay nananalangin para sa mga kaluluwa sa Purgatoryo, dahil “isang banal at kapaki-pakinabang na pag-iisip na manalangin para sa mga patay na palayain mula sa kanilang mga kasalanan.” (2 Mac 12:46)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.