Plenaryo Indulhensiya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang indulhensiya ay isang paraan upang mabawasan ang dami ng parusang dapat pagdaanan ng isang tao para sa mga kasalanan. Ang isang indulhensiya ay maaaring mabawasan ang alinman o pareho ng Penance na kinakailangan pagkatapos na mapatawad ang isang kasalanan, o ang oras sa Purgatoryo. Ang tatanggap ay dapat magsagawa ng ilang mga kinakailangan upang matanggap ang indulhensiya.

Maaaring burahin ng Plenary Indulgence ang kabuuang kaparusahan para sa mga kasalanang nagawa hanggang sa indulhensiya, samantalang ang Partial Indulgence ay nagpapababa lamang ng parusa.

“Ang indulhensiya ay isang kapatawaran sa harap ng Diyos ng temporal na kaparusahan dahil sa mga kasalanan na ang kasalanan ay napatawad na, na ang tapat na Kristiyano na nararapat na nakalaan ay nakakamit sa ilalim ng ilang mga itinakdang kondisyon sa pamamagitan ng pagkilos ng Simbahan na, bilang ministro ng pagtubos, ay ibinibigay. at inilalapat nang may awtoridad ang kabang-yaman ng mga kasiyahan ni Kristo at ng mga banal.” (Rule 1 ng Indulgences Manual)

Partikular na mahalaga ang plenaryo indulhensiya na ibinibigay ng isang pari kapag nagbibigay ng mga sakramento sa taong nasa panganib ng kamatayan; kung walang pari, ibinibigay ng Simbahan ang plenaryo na indulhensiya sa sinumang Kristiyanong may karapatan sa sandali ng kamatayan.

Ang Plenaryo Indulhensiya ay karaniwang pinahihintulutan sa mga wastong nakalaan na dumalo sa isang bagong ordinadong pari na Unang Misa. Ito ay hindi katulad ng anumang indulhensiya na ipinagkaloob mula sa pagdalo sa mismong Misa ng Ordinasyon, dahil ang nag-orden na Obispo ay ang pangunahing tagapagdiwang.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.