Pakete ng Awa

______________________________________________________________

I-click ang mga sumusunod na link, sa pababang pagkakasunud-sunod, upang makuha ang kanilang mga artikulo.

Maawaing Hesus

Pansamantalang Parusa

Walang Katapusang Awa ni Kristo

Ina ni Kristo at Banal na Awa

Ang Oras ng Awa

Maging Maawain

Temporal na Kaparusahan

Plenaryo Indulhensiya

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.