Maligamgam na Mga Kristiyano

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Mensahe para sa Laodicea

14  “At sa anghel ng iglesya sa Laodicea, isulat mo: Ang sinasabi ng Amen, ang tapat at totoong saksi, ang pinagmulan ng mga nilikha ng Diyos:

15 “Alam ko ang mga gawa mo; hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sanang ikaw ay malamig o kaya’y mainit. 16 Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita. 17 Sapagkat sinasabi mo, ‘Mayaman ako, masagana, at wala nang kailangan pa.’ Hindi mo alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag, at hubad. 18 Kaya’t, pinapayuhan kita na bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy para yumaman ka, at ng puting kasuotan na maidadamit sa iyo upang hindi malantad ang nakahihiya mong kahubaran, at bumili ka rin ng gamot na pampahid sa iyong mga mata upang makakita ka. 19 Sinasaway ko at dinidisiplina ang mga minamahal ko. Kaya magsikap ka at magsisi. 20 Narito ako! Ako’y nakatayo sa may pintuan at kumakatok; sinumang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakaing kasalo niya, at siya’y kasalo ko. 21 Ang nagtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang makasama ko sa aking trono, kung paanong nagtagumpay ako at umupo kasama ng aking Ama sa kanyang trono. 22 Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya.”

(Apocalipsis 3:14-22)

______________________________________________________________

Tanggihan ang Maligamgam na Kristiyanismo, dahil sa ang debu ng Antikristo sa gitna ng Ang Dakilang Digmaang Espirituwal. Ang misyon ng Ang Antikristo at ng kanyang mga acolytes ay upang i-maximize ang mga ani ng mga kaluluwa sa Impiyerno.

Gumising ka sa iyong pagkakatulog at palakasin ang iyong espirituwalidad bago ang debu ng Ang Antikristo, dahil magsusumikap siya para sa iyong kapahamakan. “Magbantay at manalangin na hindi kayo dumaan sa pagsubok. Ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina.” (Mateo 26:41)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.