Isipan vs Diyos

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Nasa atin ang ating isipan at nasa kanila ang kanilang Diyos” tuwing bibisitahin ko ang nanay ko sa isang nursing home na may sakit na Alzheimer’s.  Nawalan siya ng pag-iisip at ang kanyang mga araw ay binibilang ngunit natanggap niya kamakailan ang Pagpapahid ng Maysakit.

Nalaman ko “Nasa atin ang ating isipan at mayroon silang Diyos” sa video ng isang ateistang muling pagkikita.  Ang malaking bulwagan ay maraming tao at isang soloista ang kumakanta ng isang awitin sa tunog ng gitara, at ang piging ay “Nasa atin ang ating isipan at mayroon silang Diyos.”  Ang pagpigil sa pagpupulong na nagpapahayag ng isang pathetic halo ng mga claps, tumatawa at taunt.

Karamihan sa mga Atheists ay naniniwala na ang mga ito ay sama-samang mas matalino kaysa sa Theists.  Pinanghihinayangan ko ang kanilang pag-uugali dahil “Sapagkat lahat ng nagpapadakila sa kanyang sarili ay magpapakumbaba, ngunit ang nagpapakumbaba ng kanyang sarili ay dadakilain.” (Lucas 14:11)

Ang mga ateista ay hindi naniniwala sa pag-iral ng Diyos ngunit hindi nito mapatunayan ang Kanyang kawalan ng pag-asa.  Mga pahina ng Facebook na pinamagatang “Atheist vs Teist” ay mga patibong ng Satanas upang convert sa Atheism.

Pagtitibayin natin ang pag-iral ng Diyos sa Panahon ng Pag-iilaw ng Konsensya.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.