Pagliliwanag ng Budhi

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Pag-iilaw ng Konsensya ay isang kamangha-manghang pangyayari kung kailan liliwanagan ng Diyos ang ating budhi upang makita sandali ang ating kaluluwa sa mga mata ng Diyos.

Ang Pag-iilaw ay isang Biyaya para Espirituwal na Pag-unlad. Obserbahan natin ang ating buhay, salita at gawa, mabuti at masamang pag-iisip, at mararamdaman ang epekto ng bawat kilos o pagkukulang sa atin, sa ibang tao at sa Diyos. Ang ilang mga banal ay nagsabi na maraming makasalanan ang magsisi at maliligtas.

Ang Babala ay magiging isang mahimalang pandaigdigang tanda sa kalangitan para alertuhan tayo ng Diyos tungkol sa pag-iilaw. Paghandaan ito sa pamamagitan ng Penance.

“Sa gayon ay lalapit ako sa inyo sa paghatol. Ako ay magiging mabilis na saksi laban sa mga mangangalunya, laban sa mga nangangalunya, laban sa mga taong nagmumura nang mali, laban sa mga yaong umaapi sa upa ng manggagawa sa kanyang suweldo, balo at ulila, laban sa mga yaong nagtitiwalag sa naglalakbay, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.” (Malakias 3:5)

“Marami ang madadalisay, dalisay, at masusubukan, subalit ang masasama ay susubukin ang masasama; ang masasama ay hindi magkakaroon ng pang-unawa, kundi yaong mga may kaalaman ay mananagot.” (Daniel 12:10)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.