Pag-iwas laban sa Babala Mga Kaswalti

_______________________________________________________________

Ang Pag-iilaw ng Konsensya hi ay magaganap sa lahat ng taong may pangangatwiran anuman ang kanilang relihiyon.

Sinusundan nito ang dalawang permanenteng hango ng artikulo Babala Mga Kaswalti.

Ang iba ay masusuka at magugulat sa paraan kung saan mahahayag ang kanilang mga kasalanan na sila ay mamamatay bago sila magkaroon ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran.

Hinihiling ngayon ni Jesus sa lahat na ipagdasal ang mga kaluluwang mamamatay sa pagkabigla na maaaring nasa mortal na kasalanan. Kailangang maghanda ang lahat ngayon. Hinihiling ni Hesus na ang lahat ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan bago Ang Babala.

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na isulat ang tungkol sa “Pag-iwas sa mga Kaswalti” sa pribadong Pagliliwanag ng Budhi. Ito ay pagpapakita ng AWA, pangalawa sa Kamatayan ni Jesus sa Krus upang iligtas ka.

Hilingin kay Jesus na patawarin ang inyong mga kasalanan bago ang Pagliliwanag ng Budhi at huwag hayaang mabigla kayo ng paghahayag. Maaaring mas mabigat ang kasalanan ng ibang tao kaysa sa inyo at maligtas. Makinig nang may pagpapakumbaba at mabuti sa payo ni Jesus na Maging Ipinanganak Muli at magnilay-nilay sa Talinghaga tungkol sa Alibughang Anak.

Ang magnanakaw na magnanakaw na ipinako kay Jesus ang unang banal at ang natatanging si Jesus ay maaaring magbayad-sala. Hayaang ang banal na ito ang inyong inspirasyon sa Pagliliwanag ng Budhi at sundin ito sa pamamagitan ng inyong pagbabalik-loob. Kayo ay anak ng Makapangyarihang Ama na ayaw mawala sa inyo kay Satanas, ang pinakamalaking pagkawala ng sangkatauhan.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino. Bookmark the permalink.