Patuloy na Edukasyong Pangrelihiyon

_______________________________________________________________

Dynamic Katoliko ay patuloy na mga mag-aaral ng Pananampalataya: sila ay mga mag-aaral ni Jesus at ng Kanyang Simbahan at nagsisikap para sa kanilang mga turo upang bumuo at gabayan sila.

Ipinayo ni Pablo sa mga Taga Roma: “Huwag kang salungat sa sanglibutang ito kundi baguhin sa pamamagitan ng pagpapanibago ng inyong isipan” (Mga Taga Roma 12:2).  Pinaninibago ng patuloy na edukasyon ang isipan, nagmumukhang espirituwal na pag-unlad at tumutulong na matuklasan ang ating sarili at ang plano ng Diyos para sa ating buhay.  Dapat tayong umunlad sa pag-unawa upang maiwasan ang pagkakaloob ng mundo.  Ang Dynamic Katoliko ay may karaniwang panalangin at Pag-aaral, at ang kakayahang maghanap, hanapin, at gamitin ang katotohanan ay proporsyonal sa kanyang pagpapakumbaba.

Karamihan sa mga taong umaalis sa Simbahan ay walang ideya tungkol sa pagkawala nito: ang pagsasabuhay ng katoliko pananaw sa buhay.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.