Maging Handa sa Kung Ano ang Paparating sa 2023

______________________________________________________________

JUSKOPO! ANG 5 NAKAKAGIMBAL NA MAGAGANAP SA TAONG 2023 AYUN SA PROPESIYA NI BABA VANGA

______________________________________________________________

Medjugorje: Maging Handa sa Kung Ano ang Paparating sa 2023

Noong mga unang araw, sinabi ng visionary na si Mirjana sa isang pari tungkol sa isang mahirap na aparisyon na naranasan niya kasama ang Birheng Maria.

Sinabi niya sa pari: “Ang siglong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diyablo, ngunit kapag ang mga lihim na ipinagkatiwala sa iyo ay natupad, ang kanyang kapangyarihan ay mawawasak.

Ngunit, ngayon sa sandaling ito ay naging agresibo si Satanas: sinisira niya ang mga pag-aasawa, nagdudulot ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga pari, inaakay niya ang tao sa kasalanan at nag-aani ng mga kaluluwa na hindi kailanman.

Habang kumalat ang balita tungkol sa mga dramatikong salitang ito sa buong bayan, nagsimulang mabuo sa puso ng mga tao ang mas malalim na kaseryosohan tungkol sa mga pagpapakita. Ang mga aparisyon ay hindi na isang kapana-panabik na panukala para sa mga tao sa nayon, ngunit biglang isang bagong panganib ang nahayag.

Dumating ang Our Lady para gabayan ang mga tao pabalik sa kanyang anak na si Jesus, ngunit binabalaan din niya ang sangkatauhan tungkol sa mga plano ng diyablo. Sinabi niya noong Hulyo 1981: “Isang malaking labanan ang malapit nang magaganap; kaluluwa ng tao ang nakataya – isang labanan sa pagitan ng aking Anak at ni Satanas.”

Noong Marso 25, 1992, sinabi niya sa visionary na si Marija ang tungkol sa mga plano ng diyablo. Nagbabala siya na ang sangkatauhan ay isang “landas ng kapahamakan.”

“Mahal kong mga anak! Ngayong araw na ito ay hindi kailanman inaanyayahan ko kayong isabuhay ang aking mga mensahe at isabuhay ang mga ito sa inyong buhay. Naparito ako sa iyo upang tulungan ka at, samakatuwid, inaanyayahan kita na baguhin ang iyong buhay dahil tinahak mo ang isang landas ng paghihirap, isang landas ng kapahamakan. Nang sabihin ko sa iyo: magbalik-loob, manalangin, mag-ayuno, makipagkasundo, kinuha mo ang mga mensaheng ito nang mababaw. Sinimulan mong buhayin ang mga ito at pagkatapos ay huminto ka, dahil mahirap para sa iyo. Hindi, mahal na mga anak, kapag ang isang bagay ay mabuti, kailangan mong magtiyaga sa mabuti at huwag isipin: ‘Hindi ako nakikita ng Diyos, hindi Siya nakikinig, hindi Siya tumutulong’. At kaya, lumayo ka sa Diyos at sa akin dahil sa iyong kahabag-habag na interes. Nais kong lumikha sa iyo ng isang oasis ng kapayapaan, pag-ibig at kabutihan. Nais ng Diyos na ikaw, sa iyong pagmamahal at sa Kanyang tulong, ay gumawa ng mga himala at, sa gayon, magbigay ng isang halimbawa. Samakatuwid, narito ang sinasabi Ko sa inyo: Pinaglalaruan kayo ni Satanas at ang inyong mga kaluluwa at hindi ko kayo matutulungan dahil malayo kayo sa aking puso. Samakatuwid, manalangin, isabuhay ang aking mga mensahe at pagkatapos ay makikita mo ang mga himala ng pag-ibig ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Salamat sa pagtugon sa tawag ko.”

______________________________________________________________

Si Satanas ay tusong isinasagawa ang kanyang masamang master plan.

Ang Dakilang Espirituwal na Digmaan ay nalalapit na, tiyak na dapat tayong pumanig sa Diyos dahil Siya ay makapangyarihan sa lahat, omniscient at omnipresent at si Satanas ang pinakamalaking talunan na nakilala ng sangkatauhan. Nais ng Diyos na makapasok tayo sa Langit samantalang hinahanap ni Satanas ang ating huling kapahamakan. Maging Ipinanganak Muli.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.