Soi Sáng Lương Tâm

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Thượng Đế sẽ tạm thời nhìn thấy tâm hồn chúng ta bằng đôi mắt của Ngài trong buổi Soi Sáng Lương Tâm.

Đó là một Ân Sủng cho Sự Trưởng Thành Tâm Linh. Chúng ta sẽ quan sát cuộc sống, lời nói và việc làm của mình, những suy nghĩ tốt và xấu, và biết hậu quả của mọi hành động hoặc thiếu sót đối với chúng ta, những người khác và Chúa. Một số vị thánh đã nói nhiều tội nhân sẽ ăn năn và được cứu.

Cảnh Báo sẽ là dấu hiệu toàn cầu kỳ diệu của Thiên Chúa trên bầu trời để cảnh báo chúng ta về Cuộc Quang Minh. Chuẩn bị cho nó thông qua Sám Hối.

______________________________________________________________

This entry was posted in Việt. Bookmark the permalink.

1 Response to Soi Sáng Lương Tâm

  1. Pingback: Chữ thập trên bầu trời đỏ | Manuel Silveira

Comments are closed.