Mga Kabutihang Teolohiko

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mga Kabutihang Teolohiko, Pananampalataya, Pag-asa at Karidad, ay nagtutulot sa tao na magbahagi ng banal na katangian, dahil tuwirang nauugnay sila sa Diyos na direktang nagbuhat sa kaluluwa upang gawin tayong mga anak at tagapagmana ng Langit. Itinatapon ng mabubuting Kristiyano ang mga Kristiyano na mamuhay nang may kaugnayan sa Banal na Trinity.

Ang mga banal na kapangyarihang ipinagkaloob sa ating kaluluwa nang may pagpapabanal na Biyaya. Ibinahagi ng Banal na Espiritu ang mga katangian ng teolohiya tungkol sa Binyag na mahalin, maglingkod at luwalhatiin ang Diyos, at magtamo ng walang hanggang kaligtasan.

Dapat nating padalisayin ang mga teolohikal na kabutihan upang maiwasan ang mga ito upang manatiling dormante. Pinadadalisay natin ang magagandang bagay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, tulad ng panalangin, awa at sakramento.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.