Lumalalang Kasamaan

______________________________________________________________

Digmaan ng Russia, China, North Korea Laban sa U.S at NATO

______________________________________________________________

Binanggit ng bibliya ang Pagtitindi ng Kasamaan sa Ang Katapusan ng Panahon.

“Ngunit tandaan mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mahihirap na panahon. Sapagka’t ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mamupuri, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, hindi banal, hindi mapagmahal, hindi mapagkakasundo, masasamang tsismis, walang pagpipigil sa sarili, malupit, napopoot sa mabuti, taksil, walang ingat, palalo, maibigin sa kasiyahan sa halip na maibigin sa Diyos.” (2 Timoteo 3:1-4)

“Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami; at dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngunit ang magtitiyaga hanggang wakas ay maliligtas. At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang saksi sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas.” (Mateo 24:11-14)

Halos hindi tinanggap ng mga simbahang Amerikano ang mga mananampalataya na naghahanap ng aliw at pagsasara pagkatapos ng Setyembre 11, 2001. Pumunta sa simbahan para sa Eukaristiya at Baluti ng Diyos, dahil ang mga nagbabantang ulap ay tumataas sa abot-tanaw.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.