Ang Pinakamalaking Schism

______________________________________________________________

See the source image

Pinagpala si Anne Catherine Emmerich

Si Blessed Anne Catherine Emmerich, 1774-1824, ay isang madre na Aleman na nagkaroon ng relihiyosong lubos na kagalakan ng maraming paghahayag ng Birheng Maria. Si Emmerich ay beatified noong Oktubre 3, 2004, ni Papa Juan Pablo II na inspirasyon ng kanya Kabanalan.

Ito ay kasunod ng kanyang paghahayag noong Abril 22, 1823.

______________________________________________________________

“Nakita ko na maraming pastor ang pinahintulutan ang kanilang mga sarili na kunin ang mga ideyang mapanganib sa Simbahan. Nagtatayo sila ng isang dakila, kakaiba, at maluho na Simbahan. Ang bawat isa ay dapat tanggapin dito upang magkaisa at magkaroon ng pantay na karapatan: Evangelicals, Mga Katoliko sects sa bawat paglalarawan. Iyon ang magiging bagong Simbahan… Ngunit may iba pang mga disenyo ang Diyos…”

“Nakikita ko na kapag nalalapit na ang Ikalawang Pagparito ni Kristo, ang isang masamang pari ay magdudulot ng malaking pinsala sa Simbahan. Kapag malapit na ang panahon ng paghahari ng Antikristo, lilitaw ang isang huwad na relihiyon na salungat sa pagkakaisa ng Diyos at ng Kanyang Simbahan. Magiging sanhi ito ng pinakamalaking schism na nakilala sa mundo. Habang nalalapit ang panahon ng wakas, lalong lumalaganap ang kadiliman ni Satanas sa lupa, mas marami ang bilang ng mga anak ng katiwalian, at ang bilang ng mga matuwid ay bababa rin…”

“Nagtayo sila ng isang malaki, nag-iisa, maluho na simbahan na dapat yakapin ang lahat ng mga kredo na may pantay na karapatan: Evangelicals, Katoliko, at lahat ng denominasyon, isang tunay na pakikipag-isa ng mga hindi banal na may isang pastol at isang kawan. Dapat mayroong isang Papa, isang suweldong Papa, na walang mga ari-arian. Lahat ay inihanda, maraming bagay ang natapos; ngunit, bilang kapalit ng isang altar, ay kasuklam-suklam at paninira lamang. Ganyan ang bagong simbahan, at dahil dito ay sinunog niya ang luma; ngunit iba ang ginawa ng Diyos…”

“Pumunta ako sa Simbahan nina Pedro at Paul (Roma) at nakita ko ang isang madilim na mundo ng pagkabalisa, kalituhan, at katiwalian, kung saan sumikat ang hindi mabilang na mga biyaya mula sa libu-libong mga banal na nagpapahinga doon…”

“Nakita ko ang nakamamatay na kahihinatnan ng huwad na simbahang ito: Nakita kong dumami ito; Nakita ko ang lahat ng uri ng mga erehe na dumagsa sa lungsod. Nakita ko ang patuloy na pagtaas ng init ng mga klero, ang bilog ng kadiliman na patuloy na lumalawak…”

“Muli kong nakita sa gitna ng mga sakuna na ito ang labindalawang bagong Apostol na gumagawa sa iba’t ibang bansa, na hindi kilala ng isa’t isa, bawat isa ay tumatanggap ng mga batis ng buhay na tubig mula sa itaas. Pareho silang ginawa ng lahat. Hindi nila alam kung saan nila natanggap ang kanilang mga gawain; ngunit sa sandaling matapos ang isa, handa na ang isa para sa kanila…”

“Ang mga Hudyo ay babalik sa Palestine, at magiging mga Kristiyano sa katapusan ng mundo.”

______________________________________________________________

Ang paghahayag ay kakila-kilabot na naglalarawan sa Simbahang Romano Katoliko sa Ang Katapusan ng Panahon maliban sa “labindalawang bagong Apostol na nagtatrabaho sa iba’t ibang bansa” at ang pagtanggap ng mga Hudyo kay Kristo bilang tunay na Mesiyas.

Ang pagtanggap ay magaganap sa panahon ng Pag-iilaw ng Konsensya. Ang mga Hudyo ay bumalik sa Palestine at si Kristo ay kakausapin nang pribado ang bawat Hudyo sa edad ng pangangatuwiran at patutunayan na Siya ang Mesiyas na ipinangako sa Lumang Tipan. Ang mga Hudyo sa pangkalahatan ay tinanggihan si Kristo at inihatid Siya kay Pilato para sa Kamatayan sa isang krus, dahil naisip nila ang Mesiyanikong pagpapalaya ng Israel mula sa pananakop ng mga Romano.

Ang “labindalawang bagong Apostol na gumagawa sa iba’t ibang bansa” ay bahagi ng planong pangligtas ni Banal Espiritu Immaculate Mary, at magsasagawa sa ilalim ng magkasanib na patnubay ng Mahal na Ina at ng Banal Espiritu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.